Læs mere her

Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Anvendelsesområde

Stk. 1. Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, levering, montering og service af køle-, udsugnings- og ventilationsanlæg indenfor EU i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

§ 2 Særlige definitioner

Stk. 2.1. Ved mellemsalg forstås, at sælger efter at have afgivet tilbud til køber, sælger det tilbudte til anden side inden købers accept er kommet frem.
Stk. 2.2. Ved idriftsætningstidspunkt forstås det tidspunkt, hvor anlægget er leveret, monteret og ibrugtaget af køber eller klar til ibrugtagning af køber.
Stk. 2.3. Ved teknisk dokumentation forstås enhver form for tekniske oplysninger, tegninger, billeder og andet materiale, som sælgeren overlader til køberen, hvad enten materialet er overladt i fysisk, elektronisk, eller nogen anden form.

§ 3 Tilbud

Stk. 3.1. I mangel af anden angivelse er tilbud gyldige i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret. Ethvert tilbud afgives med forbehold af mellemsalg.
Stk. 3.2. Emballage er ikke omfattet af tilbudsprisen.
Stk. 3.3. Sælger kan ved købers accept af tilbuddet, forlange at få en betalingsgaranti, transport, eller andet som sikkerhed for betaling for arbejdet.

§ 4 Angivelser og Teknisk Dokumentation

Stk. 4.1. Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser samt tekniske og anden data i sælgers markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, prislister m.v. er alene vejledende.
Stk. 4.2. Al teknisk dokumentation som overlades køber, forbliver sælgers ejendom.
Stk. 4.3. Teknisk dokumentation må ikke uden samtykke fra sælger anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden sælgers skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab.
Stk. 4.4. Såfremt køber ikke accepterer sælgers tilbud, skal teknisk dokumentation som måtte være kommet frem til køber, returneres til sælger.
Stk. 4.5. Projekteringsarbejdet i leverancen udføres iht. ”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand” (ABR 89). Erstatningsansvaret er, ifølge ABR 89 pkt. 6, begrænset til 10 % af entreprisesummen, dog max 1,25 mio. kr. For nøjagtig projektering er det købers ansvar at give korrekte oplysninger, således at anlæggene projekteres til de korrekte kapaciteter. PACCO A/S påtager sig ikke ansvar for rådgivning eller projektering, hvor PACCO A/S ikke også leverer/udfører arbejdet.
Stk. 4.6. Såfremt køber ikke entydigt har defineret et lydniveau for leverancen, er sælger ikke forpligtet til at levere eller udføre evt. støjdæmpende foranstaltninger.

§ 5 Konstruktionsændringer

Stk. 5.1. Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, valg af materialer, udførelse m.v., som sælger måtte finde nødvendige. Sælger er dog forpligtet til at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser i det solgtes kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber. Køber skal dog skriftligt informeres om ændringen.
Stk. 5.2. Foretagne ændringer berettiger ikke køber til nogen form for erstatning.

§ 6 Transportomkostninger, Leveringstid og sted for PACCO A/S komponentleverance.

Stk. 6.1. Opgivne leveringstider er ansat efter sælgers bedste skøn, men er uden forbindende, og forsinkelser berettiger ikke køberen til annullering af ordren, medmindre sælgers leverandør accepterer.
Stk. 6.2. Sælger påtager sig ikke bøder for forsinket levering eller godtgørelse for deraf opståede tab.
Stk. 6.3. Alle komponentleverancer sælges leveret på den i aftalen angivne adresse fra lastvognslift.
Stk. 6.4. Til dækning af disse omkostninger betaler køber – medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af PACCO A/S – hjemtagelses- og fragtomkostninger.
Stk. 6.5. Levering anses for sket, når varen er kommet frem til det aftalte leveringssted. Køber er forpligtet til at modtage varen fra fragtføreren på det aftalte leveringssted.
Stk. 6.6. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel, skal køber, såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks og uden ophold give PACCO A/S skriftlig meddelelse herom.

§ 7 Fakturering og betaling

Stk. 7.1. Fakturering fra sælger vil, hvis ikke anden skriftlig aftale foreligger, ske som følger:
35 % ved sælgers ordrebekræftelse.
50 % ved levering, og i tilfælde af at det solgte leveres over flere gange, ved hoveddelenes levering.
15 % ved idriftsætningstidspunkt og/eller afleverings-forretning, eller senest 14 dage efter afsluttet montage, hvis dette er inkluderet i salget. Hvis køber ikke er klar til at modtage varerne på det aftalte tidspunkt og varerne er klar til levering vil de blive faktureret 100 %
Stk. 7.2. Betalingsbetingelserne er 25 dage netto efter fakturadato.
Stk. 7.3. Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne den til enhver tid gældende morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med renter som efter renteloven, hvilket svarer til den af Nationalbanken pr. seneste 1. juli eller 1. januar fastsatte udlånsrente + 7 %. Herudover har sælger ret til at stoppe arbejdet øjeblikkeligt, indtil betaling har fundet sted.
Stk. 7.4. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.
Stk. 7.5. Reklamationsfristen på en fremsendt faktura, er 10 arbejdsdage fra fakturadato.

§ 8 Ejendomsforbehold

Stk. 8.1. Salgsgenstanden inkl. alt tilhørende forbliver sælgers ejendom indtil købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved check, elektronisk overførsel eller anden art, anses først som betaling, når beløbet er indgået på den af sælger anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

§ 9 Forsinkelse

Stk. 9.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er et opgivet idriftsætningstidspunkt fastsat efter bedste skøn.
Stk. 9.2. Er sælger af den opfattelse, at det aftalte leverings- eller idriftsætningstidspunkt ikke kan overholdes, skal han dog give køber skriftlig meddelelse herom og besked om nyt forventet tidspunkt.
Stk. 9.3. Sælger påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne.
Stk. 9.4. Såfremt sælgers underleverandører ikke kan levere til aftalte tider, tager sælger forbehold for at levere til den aftalte tid.

§ 10 Mangler og ansvarsregulering

Stk. 10.1. Sælger forpligter sig til i en periode på 1 år efter leverings-, henholdsvis idriftsætningstidspunktet, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, hvis køber dokumenterer, at der foreligger mangler ved det leverede.

Såfremt ovenstående skal være gældende, medfører dette at materialer og komponenter løbende skal vedligeholdes og serviceres. Ethvert indgreb på anlægget eller dele heraf må kun udføres af PACCO A/S eller et af PACCO A/S godkendt firma.

Såfremt der ikke er et dokument med dato for levering/idriftsætning af anlægget, gælder fakturadatoen som leverings-/afleverings-/idriftsætningstidspunkt.

Med mindre der er væsentlige mangler, har bygherren ikke lov til at tilbageholde betalinger i forhold til betalings-betingelserne. Såfremt der er væsentlige mangler har bygherren lov til at tilbageholde betaling i forhold til manglernes værdi. Når manglerne er udført betaler bygherren netto kontant
Stk. 10.2. For nye dele, der er indføjet i forbindelse med reparationer iht. stk. 1, udløber reklamationsperioden samtidig med reklamationsperioden efter stk. 10.1.
Stk. 10.3. Der ydes ikke medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af PACCO A/S, garanti på genanvendte materialer.
Stk. 10.4. Sælgers forpligtelser efter stk. 10.1 omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at salgsgenstanden ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, ved fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden sælgers skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger m.v. Sælger kan heller ikke give garanti på anlæg og installationer, såfremt en fremmed installatør har repareret, ændret eller bygget videre på disse.
Stk. 10.5. Sælgers erstatningsansvar kan aldrig overstige mere end 20 % af den del af den aftalte købesum, som modsvarer den del af leverancen, der er mangelfuld eller forsinket.
Stk. 10.6. Sælger kan ikke pålægges at erstatte indirekte tab forårsaget af mangler ved salgsgenstanden. Ved indirekte tab forstås bl.a. driftstab, tabt avance, eller tab forårsaget af udsivning af kølemiddel eller anden væske, elektriske fejl, driftsstop eller lign. Herunder er sælger ikke forpligtet til at foretage genopfyldning af drivmiddel. Denne klausul finder anvendelse såvel i tilfælde af hændelige skader som i tilfælde af skader, som skyldes simpel uagtsomhed hos sælgeren.
Stk. 10.7. Ved komponentleverancer (ekskl. montage, tilslutning og opstart) er garantiperioden 1 år fra fakturadato. Garantien omfatter levering af nye komponenter mod returnering af de defekte komponenter vedlagt en udførlig reklamationsrapport. Transportomkostninger samt arbejdsløn til udskiftning er ekskl. Garantien og vil kun blive godkendt såfremt at komponentproducenten – ved dens egenkontrol – konstaterer fejl på det returnerede.
PACCO A/S kan foretage omlevering eller reparation efter eget valg. Det er en forudsætning for garantien, at montage, tilslutning, vedligeholdelse og betjening er udført korrekt. Ved levering uden for Danmark leveres nye dele i Danmark (ekskl. sømæssig emballage).

§ 11 Produktansvar

Stk. 11.1. Forvolder et af sælger leveret anlæg eller dele heraf skade på ting, der hovedsagelig er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, kan sælger kun pålægges ansvar såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af sælger. Ansvaret for sådan tingskade, herunder skade på ting produceret af køber, kan højst udgøre kr. 10.000.000,-
Stk. 11.2. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Stk. 11.3. Køber skal holde sælger skadesløs såfremt sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod sælger.
Stk. 11.4. Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskab.
Stk. 11.5. Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.
Stk. 11.6. Køber vil til enhver tid være ansvarlig for miljømæssig korrekt bortskaffelse, i henhold til gældende lovgivning, af det i aftalen leverede anlæg, ved senere skrotning.

§ 12 Ansvarsfrihed – force majeure

Stk. 12.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Stk.12.2. Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden ubegrundet ophold skriftligt meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
Stk. 12.3. Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at meddele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de i stk. 12.1 nævnte omstændigheder.
Stk. 12.4. Ved ophævelse af aftalen skal køber betale sælger de indtil ophævelsen påløbne dokumenterede udgifter som sælger måtte få eller have.

§ 13 Købers forsikringspligt

Stk. 13.1. Fra det tidspunkt de enkelte dele er leveret til køber, overgår risikoen fra sælger til køber, og køber er forpligtet til at tegne en fuldt dækkende forsikring f.eks. en Allrisk på maskiner/maskindele og samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive i kraft, indtil endelig betaling til sælger har fundet sted.
Stk. 13.2. Indtil betaling er sket, har sælger til enhver tid ret til at forlange dokumentation for at stk. 13.1 er opfyldt.

§ 14 Fortrydelses- og returret

Stk. 14.1. Køber har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil.

Stk. 14.1. For en bekræftet ordre ydes der ingen fortrydelses-, annullerings- eller returret medmindre andet er udtrykkelige og skriftligt aftalt – Varer der sendes retur, uden forudgående aftale, krediteres ikke.

Stk. 14.2. Varer, ydelser og/eller produkter/komponenter der produceres specielt til ordren kan ikke tages retur, uanset hvad der er aftalt mellem køber og PACCO A/S som sælger, med mindre PACCO A/Ss leverandør kan tage leverancen retur.

Stk. 14.3. For at PACCO A/S kan acceptere en returlevering, skal vare leveres i original og ubrudt emballage. Returneringen skal ske for købers egen regning. Der vil blive beregnet et returgebyr for hver enkelt returnering, der er afhængig af PACCO A/S’s leverandørs returgebyr og eventuelle udgifter til fragt/transport. 

§ 15 Tilladelser

Stk. 15.1. Køber har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse fornødne tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil.

§ 16 Særligt om montage

Stk. 16.1. Er montering omfattet af købsaftalen, gælder betingelserne i denne § 16.

Stk. 16.2. Køber må drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Køber skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse.

Stk. 16.3. Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers permanent bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil.

Stk. 16.4. Køber skal meddele sælger om arbejdet nævnt i stk. 16.2-16.3. får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes sælgers leveringsforpligtelse tilsvarende. Sælgers omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre leverandører skal dækkes af køber.

Stk. 16.5. Hvis købers eget personale skal foretage Forsamling under lederskab af en udsendt montageleder fra sælger, gælder ovenstående ligeledes, endvidere skal alle nødvendige anlægskomponenter være til stede.

Stk. 16.6. Køber må ikke beskæftige sælgers personale med andet arbejde end det, der er udtrykkeligt aftalt, uden at sælger på forhånd har givet sit skriftlige samtykke hertil. Hvis køber i strid hermed anvender sælgers personale til andet arbejde end det der skriftligt er aftalt, har sælger intet ansvar for personalet eller det udførte arbejde. Eventuelt ansvar efter DL 3-19-2 vil således påhvile køber.

Stk. 16.7. Køber stiller følgende gratis til disposition på de tidspunkter sælger, måtte anmode om det, hjælpemandskab til brandvagt ved ”varmt arbejde” på montagestedet, parkeringsplads til servicevogn, lys, kraft, vand og varme etc.

Stk. 16.8. Køber oplyser sælger om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og sælger forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde dette.

Stk. 16.9. Eventuelle arbejder, som følge af, at køber ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde.

Stk. 16.10. Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser. 

§ 17 Lovvalg og værneting

Stk. 17.1. Tvistigheder i anledning af købsaftalen skal afgøres efter dansk ret, ekskl. Lovvalgsreglerne.

§ 18 Særligt om Serviceaftaler

Stk. 18.1. For arbejde udført i forbindelse med service og serviceaftaler gælder, at der ikke kan reklameres over ydelsen.

§19 Særligt om IoT

Stk. 19.1. Ved aftale om data-abonnement vedrørende IoT-udstyr henvises til de til enhver tid gældende abonnementsbetingelser for IoT-udstyr leveret af PACCO A/S. Ejendomsretten til det data, som IoT-udstyr indsamler, forbliver PACCO A/Ss, også efter at evt. abonnementet om IoT-udstyr er bragt til ophør.

Januar 2022

DS/EN ISO 9001:2015
Nr. : K0412112

GLN/EAN
5790002305603

Har du spørgsmål?

Ring til os via nummeret herunder eller send en mail til mail@pacco.dk.

PACCO A/S

CVR​: 19219895

​Ledreborg Alle 130J, 4000 Roskilde​

Klik her for rutevejledning